کمترین: 
11170.5
بیشترین: 
11170.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.5
زمان: 
2/13 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 11170.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 09:20","price":11170.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398