کمترین: 
5033.5
بیشترین: 
5033.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5033.5
زمان: 
2/13 09:20
قیمت یورو امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 5033.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 09:20","price":5033.5}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399