کمترین: 
787000
بیشترین: 
820500
قیمت تقلبی: 
815500
زمان: 
2/13 14:25
قیمت آبشده شنبه ای امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 815500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 00:50","price":787000},{"date":"1397/02/13 12:10","price":820000},{"date":"1397/02/13 12:25","price":820500},{"date":"1397/02/13 12:40","price":820000},{"date":"1397/02/13 12:50","price":819000},{"date":"1397/02/13 12:55","price":818500},{"date":"1397/02/13 13:05","price":819500},{"date":"1397/02/13 13:30","price":816000},{"date":"1397/02/13 13:35","price":812000},{"date":"1397/02/13 13:40","price":814000},{"date":"1397/02/13 13:55","price":816000},{"date":"1397/02/13 14:00","price":814500},{"date":"1397/02/13 14:10","price":818000},{"date":"1397/02/13 14:25","price":815500}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398