کمترین: 
2.705
بیشترین: 
2.768
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.728
زمان: 
2/13 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 2.728 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 00:08","price":2.755},{"date":"1397/02/13 00:32","price":2.753},{"date":"1397/02/13 01:00","price":2.757},{"date":"1397/02/13 01:32","price":2.76},{"date":"1397/02/13 03:32","price":2.761},{"date":"1397/02/13 04:00","price":2.76},{"date":"1397/02/13 05:08","price":2.758},{"date":"1397/02/13 05:32","price":2.757},{"date":"1397/02/13 07:00","price":2.756},{"date":"1397/02/13 07:32","price":2.76},{"date":"1397/02/13 08:32","price":2.756},{"date":"1397/02/13 09:32","price":2.753},{"date":"1397/02/13 10:00","price":2.76},{"date":"1397/02/13 12:32","price":2.766},{"date":"1397/02/13 13:00","price":2.763},{"date":"1397/02/13 15:00","price":2.758},{"date":"1397/02/13 15:32","price":2.765},{"date":"1397/02/13 16:00","price":2.768},{"date":"1397/02/13 16:32","price":2.759},{"date":"1397/02/13 17:00","price":2.755},{"date":"1397/02/13 17:32","price":2.756},{"date":"1397/02/13 18:00","price":2.731},{"date":"1397/02/13 18:32","price":2.728},{"date":"1397/02/13 19:32","price":2.708},{"date":"1397/02/13 20:00","price":2.707},{"date":"1397/02/13 20:32","price":2.711},{"date":"1397/02/13 21:32","price":2.705},{"date":"1397/02/13 22:00","price":2.716},{"date":"1397/02/13 22:32","price":2.719},{"date":"1397/02/13 23:00","price":2.724},{"date":"1397/02/13 23:32","price":2.728}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398