کمترین: 
2.0585
بیشترین: 
2.0893
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0893
زمان: 
2/13 23:32
قیمت بنزین امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 2.0893 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 00:08","price":2.0786},{"date":"1397/02/13 00:32","price":2.0715},{"date":"1397/02/13 01:00","price":2.072},{"date":"1397/02/13 01:32","price":2.0708},{"date":"1397/02/13 02:00","price":2.0705},{"date":"1397/02/13 03:00","price":2.0715},{"date":"1397/02/13 03:32","price":2.0725},{"date":"1397/02/13 04:00","price":2.0715},{"date":"1397/02/13 04:32","price":2.071},{"date":"1397/02/13 05:08","price":2.069},{"date":"1397/02/13 05:32","price":2.0705},{"date":"1397/02/13 06:00","price":2.0715},{"date":"1397/02/13 06:32","price":2.0745},{"date":"1397/02/13 07:00","price":2.0725},{"date":"1397/02/13 08:00","price":2.0735},{"date":"1397/02/13 08:32","price":2.072},{"date":"1397/02/13 09:00","price":2.0725},{"date":"1397/02/13 09:32","price":2.0735},{"date":"1397/02/13 10:00","price":2.072},{"date":"1397/02/13 10:32","price":2.0735},{"date":"1397/02/13 12:32","price":2.0806},{"date":"1397/02/13 13:00","price":2.079},{"date":"1397/02/13 13:32","price":2.082},{"date":"1397/02/13 14:08","price":2.0775},{"date":"1397/02/13 14:32","price":2.0785},{"date":"1397/02/13 15:00","price":2.08},{"date":"1397/02/13 16:00","price":2.073},{"date":"1397/02/13 16:32","price":2.0725},{"date":"1397/02/13 17:00","price":2.0754},{"date":"1397/02/13 17:32","price":2.0692},{"date":"1397/02/13 18:00","price":2.0645},{"date":"1397/02/13 18:32","price":2.0636},{"date":"1397/02/13 19:00","price":2.0625},{"date":"1397/02/13 19:32","price":2.0585},{"date":"1397/02/13 20:00","price":2.0595},{"date":"1397/02/13 20:32","price":2.0705},{"date":"1397/02/13 21:00","price":2.0789},{"date":"1397/02/13 22:00","price":2.0814},{"date":"1397/02/13 22:32","price":2.0861},{"date":"1397/02/13 23:00","price":2.0848},{"date":"1397/02/13 23:32","price":2.0893}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399