کمترین: 
640.88
بیشترین: 
648.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
645
زمان: 
2/13 23:32
قیمت گازوئیل امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 645 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 00:08","price":647},{"date":"1397/02/13 00:32","price":644.38},{"date":"1397/02/13 01:00","price":644.75},{"date":"1397/02/13 01:32","price":644.88},{"date":"1397/02/13 02:00","price":645},{"date":"1397/02/13 05:08","price":644.25},{"date":"1397/02/13 05:32","price":644.75},{"date":"1397/02/13 06:00","price":644.88},{"date":"1397/02/13 06:32","price":646},{"date":"1397/02/13 07:00","price":645.75},{"date":"1397/02/13 07:32","price":645.63},{"date":"1397/02/13 08:32","price":645.25},{"date":"1397/02/13 09:00","price":645.38},{"date":"1397/02/13 09:32","price":645.5},{"date":"1397/02/13 10:00","price":645.38},{"date":"1397/02/13 10:32","price":645.75},{"date":"1397/02/13 12:32","price":648.88},{"date":"1397/02/13 13:00","price":648.13},{"date":"1397/02/13 13:32","price":648.63},{"date":"1397/02/13 14:08","price":646.13},{"date":"1397/02/13 14:32","price":646.38},{"date":"1397/02/13 15:00","price":645.88},{"date":"1397/02/13 15:32","price":645.38},{"date":"1397/02/13 16:00","price":643.38},{"date":"1397/02/13 16:32","price":642.5},{"date":"1397/02/13 17:00","price":643.13},{"date":"1397/02/13 17:32","price":642.38},{"date":"1397/02/13 18:00","price":640.88},{"date":"1397/02/13 18:32","price":642.63},{"date":"1397/02/13 19:00","price":642.38},{"date":"1397/02/13 19:32","price":642},{"date":"1397/02/13 20:00","price":641.63},{"date":"1397/02/13 20:32","price":643.25},{"date":"1397/02/13 21:00","price":644.75},{"date":"1397/02/13 21:32","price":645.13},{"date":"1397/02/13 22:00","price":646.13},{"date":"1397/02/13 22:32","price":647.13},{"date":"1397/02/13 23:00","price":646.75},{"date":"1397/02/13 23:32","price":645}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398