کمترین: 
2.1067
بیشترین: 
2.1249
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1159
زمان: 
2/13 23:32
قیمت نفت کوره امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 2.1159 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 00:08","price":2.1202},{"date":"1397/02/13 00:32","price":2.1119},{"date":"1397/02/13 01:00","price":2.1144},{"date":"1397/02/13 01:32","price":2.1153},{"date":"1397/02/13 02:00","price":2.1144},{"date":"1397/02/13 03:00","price":2.1139},{"date":"1397/02/13 03:32","price":2.1151},{"date":"1397/02/13 04:32","price":2.1143},{"date":"1397/02/13 05:08","price":2.1136},{"date":"1397/02/13 05:32","price":2.1151},{"date":"1397/02/13 06:00","price":2.1162},{"date":"1397/02/13 06:32","price":2.1185},{"date":"1397/02/13 07:00","price":2.1173},{"date":"1397/02/13 07:32","price":2.1159},{"date":"1397/02/13 08:00","price":2.1177},{"date":"1397/02/13 08:32","price":2.1166},{"date":"1397/02/13 09:00","price":2.1167},{"date":"1397/02/13 09:32","price":2.1177},{"date":"1397/02/13 10:00","price":2.1167},{"date":"1397/02/13 10:32","price":2.1176},{"date":"1397/02/13 12:32","price":2.1249},{"date":"1397/02/13 13:00","price":2.122},{"date":"1397/02/13 13:32","price":2.1249},{"date":"1397/02/13 14:08","price":2.1231},{"date":"1397/02/13 14:32","price":2.1225},{"date":"1397/02/13 15:00","price":2.1202},{"date":"1397/02/13 15:32","price":2.1162},{"date":"1397/02/13 16:00","price":2.1067},{"date":"1397/02/13 16:32","price":2.109},{"date":"1397/02/13 17:00","price":2.1083},{"date":"1397/02/13 17:32","price":2.1073},{"date":"1397/02/13 18:00","price":2.1072},{"date":"1397/02/13 18:32","price":2.1107},{"date":"1397/02/13 19:00","price":2.1073},{"date":"1397/02/13 19:32","price":2.1094},{"date":"1397/02/13 20:00","price":2.1087},{"date":"1397/02/13 20:32","price":2.1126},{"date":"1397/02/13 21:00","price":2.1136},{"date":"1397/02/13 21:32","price":2.1139},{"date":"1397/02/13 22:00","price":2.1205},{"date":"1397/02/13 22:32","price":2.1201},{"date":"1397/02/13 23:00","price":2.1135},{"date":"1397/02/13 23:32","price":2.1159}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398