کمترین: 
72.73
بیشترین: 
73.93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.72
زمان: 
2/13 23:32
قیمت نفت برنت امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 73.72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 00:08","price":73.37},{"date":"1397/02/13 00:32","price":73.06},{"date":"1397/02/13 01:00","price":73.08},{"date":"1397/02/13 01:32","price":73.09},{"date":"1397/02/13 02:00","price":73.08},{"date":"1397/02/13 02:32","price":73.05},{"date":"1397/02/13 03:00","price":73.06},{"date":"1397/02/13 05:08","price":73.02},{"date":"1397/02/13 05:32","price":73.08},{"date":"1397/02/13 06:00","price":73.1},{"date":"1397/02/13 06:32","price":73.27},{"date":"1397/02/13 07:00","price":73.2},{"date":"1397/02/13 07:32","price":73.16},{"date":"1397/02/13 08:00","price":73.2},{"date":"1397/02/13 08:32","price":73.16},{"date":"1397/02/13 09:00","price":73.17},{"date":"1397/02/13 10:00","price":73.13},{"date":"1397/02/13 10:32","price":73.19},{"date":"1397/02/13 12:32","price":73.52},{"date":"1397/02/13 13:00","price":73.45},{"date":"1397/02/13 13:32","price":73.63},{"date":"1397/02/13 14:08","price":73.46},{"date":"1397/02/13 14:32","price":73.51},{"date":"1397/02/13 15:00","price":73.46},{"date":"1397/02/13 15:32","price":73.34},{"date":"1397/02/13 16:00","price":73.02},{"date":"1397/02/13 16:32","price":72.94},{"date":"1397/02/13 17:00","price":73.03},{"date":"1397/02/13 17:32","price":72.85},{"date":"1397/02/13 18:00","price":72.73},{"date":"1397/02/13 18:32","price":72.77},{"date":"1397/02/13 19:00","price":72.75},{"date":"1397/02/13 19:32","price":72.77},{"date":"1397/02/13 20:00","price":72.87},{"date":"1397/02/13 20:32","price":73.19},{"date":"1397/02/13 21:00","price":73.4},{"date":"1397/02/13 21:32","price":73.5},{"date":"1397/02/13 22:00","price":73.66},{"date":"1397/02/13 22:32","price":73.93},{"date":"1397/02/13 23:00","price":73.84},{"date":"1397/02/13 23:32","price":73.72}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398