کمترین: 
668.15
بیشترین: 
754.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
741
زمان: 
2/13 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 741 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 00:00","price":669.5},{"date":"1397/02/13 00:30","price":668.15},{"date":"1397/02/13 01:00","price":672.74},{"date":"1397/02/13 01:30","price":675},{"date":"1397/02/13 02:00","price":677.67},{"date":"1397/02/13 02:30","price":675.21},{"date":"1397/02/13 03:00","price":675.96},{"date":"1397/02/13 03:30","price":679.1},{"date":"1397/02/13 04:00","price":680.47},{"date":"1397/02/13 04:30","price":680.36},{"date":"1397/02/13 06:00","price":678.23},{"date":"1397/02/13 06:30","price":683.5},{"date":"1397/02/13 07:00","price":682.32},{"date":"1397/02/13 07:30","price":690},{"date":"1397/02/13 08:00","price":702.77},{"date":"1397/02/13 08:30","price":708},{"date":"1397/02/13 09:00","price":714.2},{"date":"1397/02/13 09:30","price":716},{"date":"1397/02/13 10:00","price":706.59},{"date":"1397/02/13 10:30","price":707.47},{"date":"1397/02/13 12:00","price":710},{"date":"1397/02/13 12:30","price":712.29},{"date":"1397/02/13 13:00","price":706.92},{"date":"1397/02/13 13:30","price":708},{"date":"1397/02/13 15:00","price":710.99},{"date":"1397/02/13 15:30","price":710.52},{"date":"1397/02/13 16:00","price":710},{"date":"1397/02/13 16:30","price":713.25},{"date":"1397/02/13 17:00","price":719},{"date":"1397/02/13 17:30","price":733},{"date":"1397/02/13 18:00","price":733.5},{"date":"1397/02/13 18:30","price":745},{"date":"1397/02/13 19:00","price":738},{"date":"1397/02/13 19:30","price":731.92},{"date":"1397/02/13 20:00","price":737},{"date":"1397/02/13 20:30","price":734.91},{"date":"1397/02/13 21:00","price":743.77},{"date":"1397/02/13 21:30","price":749.99},{"date":"1397/02/13 22:00","price":754.5},{"date":"1397/02/13 22:30","price":752},{"date":"1397/02/13 23:00","price":736},{"date":"1397/02/13 23:30","price":741}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398