کمترین: 
9092.2
بیشترین: 
9711.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9677.7
زمان: 
2/13 23:30
قیمت بیت کوین امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 9677.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 00:00","price":9092.2},{"date":"1397/02/13 00:30","price":9110.8},{"date":"1397/02/13 01:00","price":9119.9},{"date":"1397/02/13 01:30","price":9185.8},{"date":"1397/02/13 02:00","price":9202},{"date":"1397/02/13 02:30","price":9221.5},{"date":"1397/02/13 03:00","price":9212.1},{"date":"1397/02/13 03:30","price":9244},{"date":"1397/02/13 04:00","price":9250.2},{"date":"1397/02/13 04:30","price":9231.9},{"date":"1397/02/13 06:00","price":9215.7},{"date":"1397/02/13 06:30","price":9238},{"date":"1397/02/13 07:00","price":9231.3},{"date":"1397/02/13 07:30","price":9255},{"date":"1397/02/13 08:00","price":9237.3},{"date":"1397/02/13 08:30","price":9238},{"date":"1397/02/13 09:00","price":9288},{"date":"1397/02/13 09:30","price":9281},{"date":"1397/02/13 10:00","price":9249.5},{"date":"1397/02/13 10:30","price":9250},{"date":"1397/02/13 12:30","price":9237},{"date":"1397/02/13 13:00","price":9206.5},{"date":"1397/02/13 13:30","price":9222},{"date":"1397/02/13 15:00","price":9229.4},{"date":"1397/02/13 15:30","price":9220},{"date":"1397/02/13 16:00","price":9214.6},{"date":"1397/02/13 16:30","price":9206.9},{"date":"1397/02/13 17:00","price":9230.1},{"date":"1397/02/13 17:30","price":9283},{"date":"1397/02/13 18:00","price":9330.2},{"date":"1397/02/13 18:30","price":9355},{"date":"1397/02/13 19:00","price":9462},{"date":"1397/02/13 19:30","price":9442.8},{"date":"1397/02/13 20:00","price":9425.7},{"date":"1397/02/13 20:30","price":9420.2},{"date":"1397/02/13 21:00","price":9466.6},{"date":"1397/02/13 21:30","price":9484.9},{"date":"1397/02/13 22:00","price":9642.4},{"date":"1397/02/13 22:30","price":9642.5},{"date":"1397/02/13 23:00","price":9711.1},{"date":"1397/02/13 23:30","price":9677.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398