کمترین: 
67.33
بیشترین: 
68.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.52
زمان: 
2/13 23:32
قیمت نفت سبک امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 68.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 00:00","price":67.97},{"date":"1397/02/13 00:08","price":67.97},{"date":"1397/02/13 00:32","price":67.66},{"date":"1397/02/13 01:00","price":67.69},{"date":"1397/02/13 03:00","price":67.7},{"date":"1397/02/13 03:32","price":67.72},{"date":"1397/02/13 04:32","price":67.66},{"date":"1397/02/13 05:08","price":67.61},{"date":"1397/02/13 05:32","price":67.69},{"date":"1397/02/13 06:00","price":67.72},{"date":"1397/02/13 06:32","price":67.88},{"date":"1397/02/13 07:00","price":67.81},{"date":"1397/02/13 07:32","price":67.78},{"date":"1397/02/13 08:00","price":67.84},{"date":"1397/02/13 08:32","price":67.78},{"date":"1397/02/13 09:00","price":67.83},{"date":"1397/02/13 09:32","price":67.86},{"date":"1397/02/13 10:00","price":67.78},{"date":"1397/02/13 10:32","price":67.84},{"date":"1397/02/13 12:32","price":68.14},{"date":"1397/02/13 13:00","price":68.06},{"date":"1397/02/13 13:32","price":68.19},{"date":"1397/02/13 14:08","price":68.06},{"date":"1397/02/13 14:32","price":68.12},{"date":"1397/02/13 15:00","price":68.16},{"date":"1397/02/13 15:32","price":68.06},{"date":"1397/02/13 16:00","price":67.84},{"date":"1397/02/13 16:32","price":67.88},{"date":"1397/02/13 17:00","price":67.89},{"date":"1397/02/13 17:32","price":67.72},{"date":"1397/02/13 18:00","price":67.48},{"date":"1397/02/13 18:32","price":67.47},{"date":"1397/02/13 19:00","price":67.56},{"date":"1397/02/13 19:32","price":67.33},{"date":"1397/02/13 20:00","price":67.5},{"date":"1397/02/13 20:32","price":67.75},{"date":"1397/02/13 21:00","price":67.89},{"date":"1397/02/13 21:32","price":67.98},{"date":"1397/02/13 22:00","price":68.17},{"date":"1397/02/13 22:32","price":68.44},{"date":"1397/02/13 23:00","price":68.53},{"date":"1397/02/13 23:32","price":68.52}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398