کمترین: 
790500
بیشترین: 
800000
قیمت تقلبی: 
800000
زمان: 
2/12 15:20
قیمت آبشده بنکداری امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 800000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 11:25","price":791000},{"date":"1397/02/12 11:35","price":790500},{"date":"1397/02/12 11:50","price":791000},{"date":"1397/02/12 11:55","price":790500},{"date":"1397/02/12 12:10","price":791000},{"date":"1397/02/12 12:20","price":791500},{"date":"1397/02/12 12:25","price":792500},{"date":"1397/02/12 12:55","price":793000},{"date":"1397/02/12 13:10","price":792500},{"date":"1397/02/12 13:35","price":793000},{"date":"1397/02/12 13:40","price":792500},{"date":"1397/02/12 14:10","price":793000},{"date":"1397/02/12 14:20","price":793500},{"date":"1397/02/12 14:25","price":795500},{"date":"1397/02/12 14:40","price":795000},{"date":"1397/02/12 14:50","price":796500},{"date":"1397/02/12 14:55","price":797500},{"date":"1397/02/12 15:05","price":797000},{"date":"1397/02/12 15:10","price":799500},{"date":"1397/02/12 15:20","price":800000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398