کمترین: 
791000
بیشترین: 
800000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
800000
زمان: 
2/12 15:10
قیمت آبشده جهانی امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 800000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 11:25","price":791500},{"date":"1397/02/12 11:35","price":791000},{"date":"1397/02/12 11:50","price":791500},{"date":"1397/02/12 11:55","price":791000},{"date":"1397/02/12 12:10","price":791500},{"date":"1397/02/12 12:20","price":792000},{"date":"1397/02/12 12:25","price":793000},{"date":"1397/02/12 12:55","price":793500},{"date":"1397/02/12 13:10","price":793000},{"date":"1397/02/12 13:35","price":793500},{"date":"1397/02/12 13:40","price":793000},{"date":"1397/02/12 14:10","price":793500},{"date":"1397/02/12 14:20","price":794000},{"date":"1397/02/12 14:25","price":796000},{"date":"1397/02/12 14:40","price":795500},{"date":"1397/02/12 14:50","price":797000},{"date":"1397/02/12 14:55","price":798000},{"date":"1397/02/12 15:05","price":797500},{"date":"1397/02/12 15:10","price":800000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398