کمترین: 
1511
بیشترین: 
1519
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1513
زمان: 
2/12 20:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 1513 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 10:10","price":1516},{"date":"1397/02/12 10:20","price":1515},{"date":"1397/02/12 10:40","price":1516},{"date":"1397/02/12 10:50","price":1517},{"date":"1397/02/12 11:00","price":1516},{"date":"1397/02/12 11:10","price":1515},{"date":"1397/02/12 12:00","price":1514},{"date":"1397/02/12 12:10","price":1512},{"date":"1397/02/12 12:30","price":1513},{"date":"1397/02/12 12:40","price":1514},{"date":"1397/02/12 12:50","price":1515},{"date":"1397/02/12 14:00","price":1514},{"date":"1397/02/12 14:10","price":1512},{"date":"1397/02/12 14:40","price":1511},{"date":"1397/02/12 15:10","price":1512},{"date":"1397/02/12 16:20","price":1513},{"date":"1397/02/12 16:30","price":1512},{"date":"1397/02/12 16:50","price":1511},{"date":"1397/02/12 17:00","price":1512},{"date":"1397/02/12 17:10","price":1514},{"date":"1397/02/12 17:20","price":1515},{"date":"1397/02/12 17:30","price":1514},{"date":"1397/02/12 17:40","price":1513},{"date":"1397/02/12 18:00","price":1514},{"date":"1397/02/12 18:10","price":1515},{"date":"1397/02/12 18:20","price":1516},{"date":"1397/02/12 18:30","price":1518},{"date":"1397/02/12 18:40","price":1519},{"date":"1397/02/12 19:00","price":1518},{"date":"1397/02/12 19:10","price":1515},{"date":"1397/02/12 19:20","price":1516},{"date":"1397/02/12 19:40","price":1514},{"date":"1397/02/12 20:10","price":1513}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398