کمترین: 
4451
بیشترین: 
4469
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4462
زمان: 
2/12 20:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 4462 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 10:10","price":4453},{"date":"1397/02/12 10:20","price":4452},{"date":"1397/02/12 10:30","price":4453},{"date":"1397/02/12 10:40","price":4455},{"date":"1397/02/12 10:50","price":4456},{"date":"1397/02/12 11:00","price":4457},{"date":"1397/02/12 11:10","price":4456},{"date":"1397/02/12 11:30","price":4455},{"date":"1397/02/12 11:50","price":4454},{"date":"1397/02/12 12:00","price":4455},{"date":"1397/02/12 12:10","price":4454},{"date":"1397/02/12 12:20","price":4455},{"date":"1397/02/12 12:30","price":4456},{"date":"1397/02/12 12:50","price":4455},{"date":"1397/02/12 13:00","price":4456},{"date":"1397/02/12 13:40","price":4455},{"date":"1397/02/12 13:50","price":4454},{"date":"1397/02/12 14:00","price":4458},{"date":"1397/02/12 14:10","price":4452},{"date":"1397/02/12 14:20","price":4453},{"date":"1397/02/12 14:30","price":4452},{"date":"1397/02/12 14:50","price":4451},{"date":"1397/02/12 15:10","price":4452},{"date":"1397/02/12 15:20","price":4453},{"date":"1397/02/12 15:30","price":4452},{"date":"1397/02/12 15:40","price":4453},{"date":"1397/02/12 15:50","price":4452},{"date":"1397/02/12 16:20","price":4454},{"date":"1397/02/12 16:30","price":4455},{"date":"1397/02/12 16:50","price":4458},{"date":"1397/02/12 17:00","price":4455},{"date":"1397/02/12 17:10","price":4457},{"date":"1397/02/12 17:20","price":4460},{"date":"1397/02/12 17:30","price":4457},{"date":"1397/02/12 17:40","price":4458},{"date":"1397/02/12 17:50","price":4460},{"date":"1397/02/12 18:00","price":4461},{"date":"1397/02/12 18:10","price":4465},{"date":"1397/02/12 18:20","price":4466},{"date":"1397/02/12 18:30","price":4469},{"date":"1397/02/12 18:40","price":4468},{"date":"1397/02/12 18:50","price":4467},{"date":"1397/02/12 19:00","price":4465},{"date":"1397/02/12 19:10","price":4464},{"date":"1397/02/12 19:20","price":4466},{"date":"1397/02/12 19:40","price":4460},{"date":"1397/02/12 20:00","price":4463},{"date":"1397/02/12 20:10","price":4462}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398