کمترین: 
734
بیشترین: 
737
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
735
زمان: 
2/12 20:00
قیمت کرون نروژ امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 735 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 10:10","price":736},{"date":"1397/02/12 10:30","price":737},{"date":"1397/02/12 11:30","price":736},{"date":"1397/02/12 11:40","price":737},{"date":"1397/02/12 12:20","price":736},{"date":"1397/02/12 12:30","price":737},{"date":"1397/02/12 13:10","price":736},{"date":"1397/02/12 13:20","price":737},{"date":"1397/02/12 13:40","price":736},{"date":"1397/02/12 14:50","price":735},{"date":"1397/02/12 15:30","price":736},{"date":"1397/02/12 16:40","price":737},{"date":"1397/02/12 17:00","price":736},{"date":"1397/02/12 17:10","price":737},{"date":"1397/02/12 17:30","price":736},{"date":"1397/02/12 17:40","price":737},{"date":"1397/02/12 18:20","price":736},{"date":"1397/02/12 18:30","price":737},{"date":"1397/02/12 18:40","price":736},{"date":"1397/02/12 19:20","price":735},{"date":"1397/02/12 19:40","price":734},{"date":"1397/02/12 20:00","price":735}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398