کمترین: 
1576
بیشترین: 
1593
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1591
زمان: 
2/12 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 1591 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 10:10","price":1577},{"date":"1397/02/12 10:20","price":1576},{"date":"1397/02/12 10:30","price":1588},{"date":"1397/02/12 10:40","price":1589},{"date":"1397/02/12 11:10","price":1587},{"date":"1397/02/12 11:30","price":1588},{"date":"1397/02/12 11:40","price":1587},{"date":"1397/02/12 11:50","price":1586},{"date":"1397/02/12 12:10","price":1585},{"date":"1397/02/12 12:40","price":1586},{"date":"1397/02/12 12:50","price":1585},{"date":"1397/02/12 13:00","price":1586},{"date":"1397/02/12 13:10","price":1587},{"date":"1397/02/12 13:30","price":1586},{"date":"1397/02/12 14:20","price":1585},{"date":"1397/02/12 15:10","price":1586},{"date":"1397/02/12 15:30","price":1585},{"date":"1397/02/12 15:40","price":1586},{"date":"1397/02/12 15:50","price":1585},{"date":"1397/02/12 16:00","price":1586},{"date":"1397/02/12 16:20","price":1587},{"date":"1397/02/12 17:00","price":1585},{"date":"1397/02/12 17:10","price":1587},{"date":"1397/02/12 17:20","price":1588},{"date":"1397/02/12 17:40","price":1587},{"date":"1397/02/12 17:50","price":1588},{"date":"1397/02/12 18:10","price":1589},{"date":"1397/02/12 18:20","price":1590},{"date":"1397/02/12 18:30","price":1591},{"date":"1397/02/12 18:40","price":1593},{"date":"1397/02/12 19:00","price":1592},{"date":"1397/02/12 19:40","price":1590},{"date":"1397/02/12 20:00","price":1591}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398