کمترین: 
5969
بیشترین: 
5983
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5978
زمان: 
2/12 20:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 5978 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 10:10","price":5972},{"date":"1397/02/12 10:20","price":5971},{"date":"1397/02/12 10:30","price":5973},{"date":"1397/02/12 10:40","price":5974},{"date":"1397/02/12 10:50","price":5977},{"date":"1397/02/12 11:00","price":5979},{"date":"1397/02/12 11:10","price":5974},{"date":"1397/02/12 11:30","price":5972},{"date":"1397/02/12 11:40","price":5977},{"date":"1397/02/12 11:50","price":5976},{"date":"1397/02/12 12:00","price":5977},{"date":"1397/02/12 12:10","price":5976},{"date":"1397/02/12 12:20","price":5977},{"date":"1397/02/12 12:30","price":5978},{"date":"1397/02/12 12:40","price":5980},{"date":"1397/02/12 12:50","price":5981},{"date":"1397/02/12 13:00","price":5979},{"date":"1397/02/12 13:10","price":5981},{"date":"1397/02/12 13:20","price":5978},{"date":"1397/02/12 13:30","price":5979},{"date":"1397/02/12 13:40","price":5974},{"date":"1397/02/12 13:50","price":5973},{"date":"1397/02/12 14:00","price":5975},{"date":"1397/02/12 14:10","price":5974},{"date":"1397/02/12 14:40","price":5972},{"date":"1397/02/12 14:50","price":5970},{"date":"1397/02/12 15:00","price":5972},{"date":"1397/02/12 15:10","price":5970},{"date":"1397/02/12 15:30","price":5971},{"date":"1397/02/12 15:40","price":5972},{"date":"1397/02/12 15:50","price":5971},{"date":"1397/02/12 16:00","price":5970},{"date":"1397/02/12 16:10","price":5969},{"date":"1397/02/12 16:20","price":5974},{"date":"1397/02/12 16:40","price":5972},{"date":"1397/02/12 16:50","price":5973},{"date":"1397/02/12 17:10","price":5975},{"date":"1397/02/12 17:20","price":5979},{"date":"1397/02/12 17:30","price":5975},{"date":"1397/02/12 18:00","price":5976},{"date":"1397/02/12 18:10","price":5980},{"date":"1397/02/12 18:20","price":5979},{"date":"1397/02/12 18:30","price":5983},{"date":"1397/02/12 18:50","price":5980},{"date":"1397/02/12 19:00","price":5979},{"date":"1397/02/12 19:10","price":5980},{"date":"1397/02/12 19:20","price":5979},{"date":"1397/02/12 19:40","price":5972},{"date":"1397/02/12 20:00","price":5976},{"date":"1397/02/12 20:10","price":5978}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398