کمترین: 
4170
بیشترین: 
4185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4178
زمان: 
2/12 20:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 4178 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 10:10","price":4170},{"date":"1397/02/12 10:30","price":4171},{"date":"1397/02/12 10:40","price":4172},{"date":"1397/02/12 10:50","price":4174},{"date":"1397/02/12 11:00","price":4176},{"date":"1397/02/12 11:10","price":4174},{"date":"1397/02/12 11:30","price":4177},{"date":"1397/02/12 11:50","price":4174},{"date":"1397/02/12 12:10","price":4176},{"date":"1397/02/12 12:30","price":4178},{"date":"1397/02/12 13:00","price":4179},{"date":"1397/02/12 13:10","price":4181},{"date":"1397/02/12 13:30","price":4179},{"date":"1397/02/12 13:40","price":4178},{"date":"1397/02/12 13:50","price":4179},{"date":"1397/02/12 14:10","price":4175},{"date":"1397/02/12 14:20","price":4176},{"date":"1397/02/12 14:30","price":4174},{"date":"1397/02/12 14:50","price":4171},{"date":"1397/02/12 15:00","price":4173},{"date":"1397/02/12 15:10","price":4172},{"date":"1397/02/12 15:30","price":4173},{"date":"1397/02/12 16:20","price":4174},{"date":"1397/02/12 16:40","price":4175},{"date":"1397/02/12 16:50","price":4178},{"date":"1397/02/12 17:00","price":4175},{"date":"1397/02/12 17:10","price":4177},{"date":"1397/02/12 17:30","price":4175},{"date":"1397/02/12 17:40","price":4176},{"date":"1397/02/12 17:50","price":4177},{"date":"1397/02/12 18:10","price":4180},{"date":"1397/02/12 18:40","price":4185},{"date":"1397/02/12 18:50","price":4184},{"date":"1397/02/12 19:00","price":4182},{"date":"1397/02/12 19:10","price":4180},{"date":"1397/02/12 19:20","price":4181},{"date":"1397/02/12 19:30","price":4180},{"date":"1397/02/12 19:40","price":4176},{"date":"1397/02/12 20:00","price":4179},{"date":"1397/02/12 20:10","price":4178}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398