کمترین: 
4632
بیشترین: 
4642
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4640
زمان: 
2/12 20:10
قیمت دلار کانادا امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 4640 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 10:10","price":4636},{"date":"1397/02/12 10:20","price":4634},{"date":"1397/02/12 10:30","price":4637},{"date":"1397/02/12 10:40","price":4640},{"date":"1397/02/12 10:50","price":4638},{"date":"1397/02/12 11:00","price":4639},{"date":"1397/02/12 11:10","price":4637},{"date":"1397/02/12 11:30","price":4638},{"date":"1397/02/12 11:40","price":4640},{"date":"1397/02/12 11:50","price":4639},{"date":"1397/02/12 12:10","price":4636},{"date":"1397/02/12 12:20","price":4637},{"date":"1397/02/12 12:30","price":4639},{"date":"1397/02/12 13:00","price":4641},{"date":"1397/02/12 13:10","price":4639},{"date":"1397/02/12 13:20","price":4641},{"date":"1397/02/12 13:40","price":4642},{"date":"1397/02/12 13:50","price":4638},{"date":"1397/02/12 14:00","price":4637},{"date":"1397/02/12 14:10","price":4633},{"date":"1397/02/12 14:20","price":4635},{"date":"1397/02/12 14:30","price":4633},{"date":"1397/02/12 14:40","price":4634},{"date":"1397/02/12 14:50","price":4633},{"date":"1397/02/12 15:10","price":4632},{"date":"1397/02/12 15:20","price":4633},{"date":"1397/02/12 15:30","price":4634},{"date":"1397/02/12 15:40","price":4635},{"date":"1397/02/12 16:00","price":4639},{"date":"1397/02/12 16:10","price":4632},{"date":"1397/02/12 16:20","price":4633},{"date":"1397/02/12 16:30","price":4636},{"date":"1397/02/12 16:40","price":4637},{"date":"1397/02/12 16:50","price":4638},{"date":"1397/02/12 17:00","price":4637},{"date":"1397/02/12 17:10","price":4636},{"date":"1397/02/12 17:20","price":4639},{"date":"1397/02/12 17:30","price":4634},{"date":"1397/02/12 17:40","price":4635},{"date":"1397/02/12 17:50","price":4637},{"date":"1397/02/12 18:00","price":4635},{"date":"1397/02/12 18:10","price":4636},{"date":"1397/02/12 18:30","price":4637},{"date":"1397/02/12 18:40","price":4640},{"date":"1397/02/12 18:50","price":4641},{"date":"1397/02/12 19:00","price":4639},{"date":"1397/02/12 19:10","price":4638},{"date":"1397/02/12 19:20","price":4640},{"date":"1397/02/12 19:30","price":4639},{"date":"1397/02/12 20:00","price":4642},{"date":"1397/02/12 20:10","price":4640}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398