کمترین: 
933
بیشترین: 
939
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
937
زمان: 
2/12 20:00
قیمت یوان چین امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 937 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 10:10","price":936},{"date":"1397/02/12 10:20","price":935},{"date":"1397/02/12 10:40","price":936},{"date":"1397/02/12 11:10","price":935},{"date":"1397/02/12 11:50","price":934},{"date":"1397/02/12 12:10","price":933},{"date":"1397/02/12 12:30","price":934},{"date":"1397/02/12 13:10","price":935},{"date":"1397/02/12 14:00","price":934},{"date":"1397/02/12 15:10","price":935},{"date":"1397/02/12 15:30","price":934},{"date":"1397/02/12 15:40","price":935},{"date":"1397/02/12 15:50","price":934},{"date":"1397/02/12 16:00","price":935},{"date":"1397/02/12 17:00","price":934},{"date":"1397/02/12 17:10","price":936},{"date":"1397/02/12 17:30","price":935},{"date":"1397/02/12 17:40","price":936},{"date":"1397/02/12 18:10","price":937},{"date":"1397/02/12 18:30","price":938},{"date":"1397/02/12 18:40","price":939},{"date":"1397/02/12 19:40","price":938},{"date":"1397/02/12 20:00","price":937}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398