کمترین: 
1617
بیشترین: 
1626
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1623
زمان: 
2/12 19:40
قیمت درهم امارات امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 1623 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 10:10","price":1620},{"date":"1397/02/12 10:40","price":1621},{"date":"1397/02/12 11:10","price":1619},{"date":"1397/02/12 12:00","price":1618},{"date":"1397/02/12 12:10","price":1617},{"date":"1397/02/12 12:30","price":1618},{"date":"1397/02/12 12:40","price":1619},{"date":"1397/02/12 12:50","price":1618},{"date":"1397/02/12 13:00","price":1619},{"date":"1397/02/12 14:10","price":1618},{"date":"1397/02/12 14:30","price":1617},{"date":"1397/02/12 14:40","price":1618},{"date":"1397/02/12 15:20","price":1619},{"date":"1397/02/12 15:30","price":1618},{"date":"1397/02/12 16:10","price":1619},{"date":"1397/02/12 16:20","price":1620},{"date":"1397/02/12 16:40","price":1619},{"date":"1397/02/12 17:00","price":1618},{"date":"1397/02/12 17:10","price":1620},{"date":"1397/02/12 17:20","price":1621},{"date":"1397/02/12 17:30","price":1620},{"date":"1397/02/12 18:00","price":1621},{"date":"1397/02/12 18:10","price":1622},{"date":"1397/02/12 18:20","price":1623},{"date":"1397/02/12 18:30","price":1624},{"date":"1397/02/12 18:40","price":1626},{"date":"1397/02/12 18:50","price":1625},{"date":"1397/02/12 19:10","price":1624},{"date":"1397/02/12 19:20","price":1625},{"date":"1397/02/12 19:40","price":1623}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398