کمترین: 
7130
بیشترین: 
7152
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7138
زمان: 
2/12 20:10
قیمت یورو امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 7138 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 10:10","price":7138},{"date":"1397/02/12 10:20","price":7139},{"date":"1397/02/12 10:30","price":7141},{"date":"1397/02/12 10:40","price":7140},{"date":"1397/02/12 10:50","price":7141},{"date":"1397/02/12 11:10","price":7139},{"date":"1397/02/12 11:40","price":7143},{"date":"1397/02/12 11:50","price":7145},{"date":"1397/02/12 12:00","price":7144},{"date":"1397/02/12 12:10","price":7146},{"date":"1397/02/12 12:20","price":7147},{"date":"1397/02/12 12:40","price":7143},{"date":"1397/02/12 12:50","price":7147},{"date":"1397/02/12 13:00","price":7145},{"date":"1397/02/12 13:10","price":7141},{"date":"1397/02/12 13:30","price":7139},{"date":"1397/02/12 13:40","price":7135},{"date":"1397/02/12 14:00","price":7139},{"date":"1397/02/12 14:10","price":7133},{"date":"1397/02/12 14:30","price":7134},{"date":"1397/02/12 14:40","price":7132},{"date":"1397/02/12 14:50","price":7130},{"date":"1397/02/12 15:00","price":7131},{"date":"1397/02/12 15:10","price":7133},{"date":"1397/02/12 15:20","price":7135},{"date":"1397/02/12 15:30","price":7136},{"date":"1397/02/12 15:40","price":7135},{"date":"1397/02/12 15:50","price":7136},{"date":"1397/02/12 16:00","price":7134},{"date":"1397/02/12 16:20","price":7138},{"date":"1397/02/12 16:40","price":7139},{"date":"1397/02/12 16:50","price":7141},{"date":"1397/02/12 17:00","price":7139},{"date":"1397/02/12 17:10","price":7144},{"date":"1397/02/12 17:20","price":7147},{"date":"1397/02/12 17:30","price":7144},{"date":"1397/02/12 17:40","price":7147},{"date":"1397/02/12 17:50","price":7144},{"date":"1397/02/12 18:10","price":7150},{"date":"1397/02/12 18:20","price":7151},{"date":"1397/02/12 18:30","price":7152},{"date":"1397/02/12 18:40","price":7147},{"date":"1397/02/12 18:50","price":7146},{"date":"1397/02/12 19:00","price":7144},{"date":"1397/02/12 19:10","price":7141},{"date":"1397/02/12 19:30","price":7138},{"date":"1397/02/12 19:40","price":7132},{"date":"1397/02/12 20:00","price":7135},{"date":"1397/02/12 20:10","price":7138}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398