کمترین: 
2.753
بیشترین: 
2.809
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.753
زمان: 
2/12 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 2.753 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 01:32","price":2.803},{"date":"1397/02/12 02:00","price":2.801},{"date":"1397/02/12 03:00","price":2.804},{"date":"1397/02/12 03:32","price":2.801},{"date":"1397/02/12 04:08","price":2.804},{"date":"1397/02/12 04:32","price":2.809},{"date":"1397/02/12 05:08","price":2.803},{"date":"1397/02/12 05:32","price":2.8},{"date":"1397/02/12 06:32","price":2.801},{"date":"1397/02/12 07:00","price":2.804},{"date":"1397/02/12 08:32","price":2.806},{"date":"1397/02/12 09:00","price":2.804},{"date":"1397/02/12 09:32","price":2.801},{"date":"1397/02/12 10:00","price":2.803},{"date":"1397/02/12 10:32","price":2.796},{"date":"1397/02/12 12:00","price":2.795},{"date":"1397/02/12 12:32","price":2.785},{"date":"1397/02/12 13:00","price":2.79},{"date":"1397/02/12 14:00","price":2.785},{"date":"1397/02/12 14:32","price":2.788},{"date":"1397/02/12 15:00","price":2.784},{"date":"1397/02/12 15:32","price":2.787},{"date":"1397/02/12 16:00","price":2.792},{"date":"1397/02/12 16:32","price":2.787},{"date":"1397/02/12 17:00","price":2.776},{"date":"1397/02/12 17:32","price":2.774},{"date":"1397/02/12 18:00","price":2.768},{"date":"1397/02/12 18:32","price":2.765},{"date":"1397/02/12 19:00","price":2.762},{"date":"1397/02/12 19:32","price":2.764},{"date":"1397/02/12 20:00","price":2.763},{"date":"1397/02/12 20:32","price":2.755},{"date":"1397/02/12 21:32","price":2.756},{"date":"1397/02/12 22:00","price":2.753},{"date":"1397/02/12 22:32","price":2.758},{"date":"1397/02/12 23:32","price":2.753}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398