کمترین: 
658.53
بیشترین: 
676.21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
673.2
زمان: 
2/12 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 673.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 00:00","price":658.53},{"date":"1397/02/12 02:30","price":666},{"date":"1397/02/12 03:00","price":668.9},{"date":"1397/02/12 03:30","price":666.07},{"date":"1397/02/12 06:00","price":663.73},{"date":"1397/02/12 06:30","price":661.81},{"date":"1397/02/12 07:00","price":669.35},{"date":"1397/02/12 07:30","price":662.19},{"date":"1397/02/12 08:00","price":660.07},{"date":"1397/02/12 08:30","price":663.14},{"date":"1397/02/12 09:00","price":667},{"date":"1397/02/12 09:30","price":670.06},{"date":"1397/02/12 10:00","price":669.37},{"date":"1397/02/12 10:30","price":672.4},{"date":"1397/02/12 11:00","price":670.52},{"date":"1397/02/12 11:30","price":675},{"date":"1397/02/12 12:00","price":672.83},{"date":"1397/02/12 12:30","price":672.5},{"date":"1397/02/12 13:00","price":669.4},{"date":"1397/02/12 15:00","price":676.21},{"date":"1397/02/12 16:00","price":674.99},{"date":"1397/02/12 16:30","price":673.5},{"date":"1397/02/12 17:00","price":669.99},{"date":"1397/02/12 17:30","price":664.86},{"date":"1397/02/12 18:00","price":668.87},{"date":"1397/02/12 18:30","price":672.05},{"date":"1397/02/12 19:00","price":672},{"date":"1397/02/12 19:30","price":671.12},{"date":"1397/02/12 20:00","price":675},{"date":"1397/02/12 20:30","price":674.72},{"date":"1397/02/12 21:00","price":670},{"date":"1397/02/12 22:00","price":671.78},{"date":"1397/02/12 22:30","price":673.2},{"date":"1397/02/12 23:00","price":671.69},{"date":"1397/02/12 23:30","price":673.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398