کمترین: 
2.0622
بیشترین: 
2.092
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0809
زمان: 
2/12 23:32
قیمت بنزین امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 2.0809 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 00:00","price":2.0899},{"date":"1397/02/12 01:00","price":2.092},{"date":"1397/02/12 01:32","price":2.0865},{"date":"1397/02/12 03:00","price":2.085},{"date":"1397/02/12 03:32","price":2.0835},{"date":"1397/02/12 04:08","price":2.0845},{"date":"1397/02/12 04:32","price":2.0835},{"date":"1397/02/12 05:08","price":2.0845},{"date":"1397/02/12 05:32","price":2.083},{"date":"1397/02/12 06:00","price":2.085},{"date":"1397/02/12 06:32","price":2.0835},{"date":"1397/02/12 07:00","price":2.0845},{"date":"1397/02/12 07:32","price":2.0855},{"date":"1397/02/12 08:32","price":2.0875},{"date":"1397/02/12 09:00","price":2.0855},{"date":"1397/02/12 10:00","price":2.0845},{"date":"1397/02/12 10:32","price":2.086},{"date":"1397/02/12 11:00","price":2.0855},{"date":"1397/02/12 11:32","price":2.0878},{"date":"1397/02/12 12:00","price":2.0898},{"date":"1397/02/12 12:32","price":2.0885},{"date":"1397/02/12 13:00","price":2.0911},{"date":"1397/02/12 13:32","price":2.0865},{"date":"1397/02/12 14:00","price":2.0835},{"date":"1397/02/12 14:32","price":2.0795},{"date":"1397/02/12 15:00","price":2.075},{"date":"1397/02/12 15:32","price":2.0755},{"date":"1397/02/12 16:00","price":2.0784},{"date":"1397/02/12 16:32","price":2.0752},{"date":"1397/02/12 17:00","price":2.076},{"date":"1397/02/12 17:32","price":2.074},{"date":"1397/02/12 18:00","price":2.0659},{"date":"1397/02/12 18:32","price":2.0755},{"date":"1397/02/12 19:00","price":2.0795},{"date":"1397/02/12 19:32","price":2.0671},{"date":"1397/02/12 20:00","price":2.0656},{"date":"1397/02/12 20:32","price":2.0622},{"date":"1397/02/12 21:00","price":2.0687},{"date":"1397/02/12 21:32","price":2.0688},{"date":"1397/02/12 22:32","price":2.0745},{"date":"1397/02/12 23:00","price":2.083},{"date":"1397/02/12 23:32","price":2.0809}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398