کمترین: 
641.13
بیشترین: 
649.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
648
زمان: 
2/12 23:32
قیمت گازوئیل امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 648 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 00:00","price":645.88},{"date":"1397/02/12 00:32","price":645.5},{"date":"1397/02/12 01:00","price":645.75},{"date":"1397/02/12 01:32","price":645.63},{"date":"1397/02/12 02:00","price":645.88},{"date":"1397/02/12 05:08","price":645.13},{"date":"1397/02/12 05:32","price":644.63},{"date":"1397/02/12 06:00","price":645.25},{"date":"1397/02/12 06:32","price":644.75},{"date":"1397/02/12 07:00","price":644.38},{"date":"1397/02/12 07:32","price":644.88},{"date":"1397/02/12 08:00","price":645.13},{"date":"1397/02/12 08:32","price":645.63},{"date":"1397/02/12 09:00","price":645.13},{"date":"1397/02/12 09:32","price":645.38},{"date":"1397/02/12 10:00","price":644.63},{"date":"1397/02/12 10:32","price":645.13},{"date":"1397/02/12 11:00","price":644.88},{"date":"1397/02/12 11:32","price":646.13},{"date":"1397/02/12 12:00","price":647.88},{"date":"1397/02/12 12:32","price":648.13},{"date":"1397/02/12 13:00","price":649.13},{"date":"1397/02/12 13:32","price":648.13},{"date":"1397/02/12 14:00","price":647.13},{"date":"1397/02/12 14:32","price":646.13},{"date":"1397/02/12 15:00","price":644.38},{"date":"1397/02/12 15:32","price":643.13},{"date":"1397/02/12 16:00","price":644.5},{"date":"1397/02/12 16:32","price":643.63},{"date":"1397/02/12 17:00","price":643.13},{"date":"1397/02/12 17:32","price":642.63},{"date":"1397/02/12 18:00","price":641.13},{"date":"1397/02/12 18:32","price":643.63},{"date":"1397/02/12 19:00","price":644.13},{"date":"1397/02/12 19:32","price":641.88},{"date":"1397/02/12 20:00","price":642.13},{"date":"1397/02/12 20:32","price":641.13},{"date":"1397/02/12 21:00","price":643.88},{"date":"1397/02/12 21:32","price":644.13},{"date":"1397/02/12 22:00","price":644.38},{"date":"1397/02/12 22:32","price":645.13},{"date":"1397/02/12 23:00","price":647.38},{"date":"1397/02/12 23:32","price":648}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398