کمترین: 
2.0947
بیشترین: 
2.1247
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1247
زمان: 
2/12 23:32
قیمت نفت کوره امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 2.1247 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 00:00","price":2.106},{"date":"1397/02/12 00:32","price":2.1062},{"date":"1397/02/12 01:00","price":2.1078},{"date":"1397/02/12 01:32","price":2.1082},{"date":"1397/02/12 02:00","price":2.108},{"date":"1397/02/12 03:00","price":2.1058},{"date":"1397/02/12 03:32","price":2.1061},{"date":"1397/02/12 04:08","price":2.1066},{"date":"1397/02/12 04:32","price":2.1063},{"date":"1397/02/12 05:08","price":2.1066},{"date":"1397/02/12 05:32","price":2.1056},{"date":"1397/02/12 06:00","price":2.1067},{"date":"1397/02/12 06:32","price":2.1054},{"date":"1397/02/12 07:00","price":2.1046},{"date":"1397/02/12 07:32","price":2.1063},{"date":"1397/02/12 08:00","price":2.1075},{"date":"1397/02/12 08:32","price":2.1081},{"date":"1397/02/12 09:00","price":2.1068},{"date":"1397/02/12 09:32","price":2.1074},{"date":"1397/02/12 10:00","price":2.104},{"date":"1397/02/12 10:32","price":2.1067},{"date":"1397/02/12 11:00","price":2.1065},{"date":"1397/02/12 11:32","price":2.1107},{"date":"1397/02/12 12:00","price":2.1153},{"date":"1397/02/12 12:32","price":2.1126},{"date":"1397/02/12 13:00","price":2.1148},{"date":"1397/02/12 13:32","price":2.1136},{"date":"1397/02/12 14:00","price":2.1095},{"date":"1397/02/12 14:32","price":2.1052},{"date":"1397/02/12 15:00","price":2.1022},{"date":"1397/02/12 15:32","price":2.1021},{"date":"1397/02/12 16:00","price":2.1043},{"date":"1397/02/12 16:32","price":2.1014},{"date":"1397/02/12 17:00","price":2.0995},{"date":"1397/02/12 17:32","price":2.0972},{"date":"1397/02/12 18:00","price":2.0947},{"date":"1397/02/12 18:32","price":2.0982},{"date":"1397/02/12 19:00","price":2.1069},{"date":"1397/02/12 19:32","price":2.103},{"date":"1397/02/12 20:00","price":2.1004},{"date":"1397/02/12 20:32","price":2.0995},{"date":"1397/02/12 21:00","price":2.1085},{"date":"1397/02/12 21:32","price":2.1096},{"date":"1397/02/12 22:00","price":2.1107},{"date":"1397/02/12 22:32","price":2.1128},{"date":"1397/02/12 23:00","price":2.1193},{"date":"1397/02/12 23:32","price":2.1247}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399