کمترین: 
8969.9
بیشترین: 
9180.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9127.5
زمان: 
2/12 23:30
قیمت بیت کوین امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 9127.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 00:00","price":8969.9},{"date":"1397/02/12 00:30","price":8989.6},{"date":"1397/02/12 01:00","price":8997.4},{"date":"1397/02/12 01:30","price":8990},{"date":"1397/02/12 02:00","price":9080.4},{"date":"1397/02/12 02:30","price":9076.4},{"date":"1397/02/12 03:00","price":9083.3},{"date":"1397/02/12 03:30","price":9059.8},{"date":"1397/02/12 06:00","price":9034.7},{"date":"1397/02/12 06:30","price":8980},{"date":"1397/02/12 07:00","price":9017.7},{"date":"1397/02/12 07:30","price":9040.1},{"date":"1397/02/12 08:00","price":9019},{"date":"1397/02/12 08:30","price":9018.1},{"date":"1397/02/12 09:00","price":9050},{"date":"1397/02/12 09:30","price":9080.7},{"date":"1397/02/12 10:00","price":9094.9},{"date":"1397/02/12 10:30","price":9072.7},{"date":"1397/02/12 11:00","price":9080},{"date":"1397/02/12 11:30","price":9144.3},{"date":"1397/02/12 12:00","price":9143.7},{"date":"1397/02/12 12:30","price":9141},{"date":"1397/02/12 13:00","price":9122.2},{"date":"1397/02/12 15:00","price":9180.1},{"date":"1397/02/12 15:30","price":9161},{"date":"1397/02/12 16:00","price":9169.9},{"date":"1397/02/12 16:30","price":9161.8},{"date":"1397/02/12 17:00","price":9138.7},{"date":"1397/02/12 17:30","price":9116.1},{"date":"1397/02/12 18:00","price":9076.8},{"date":"1397/02/12 18:30","price":9100},{"date":"1397/02/12 19:00","price":9083.8},{"date":"1397/02/12 19:30","price":9093.3},{"date":"1397/02/12 20:00","price":9139.1},{"date":"1397/02/12 20:30","price":9146},{"date":"1397/02/12 21:00","price":9135.1},{"date":"1397/02/12 21:30","price":9169.1},{"date":"1397/02/12 22:00","price":9116.9},{"date":"1397/02/12 22:30","price":9120.4},{"date":"1397/02/12 23:00","price":9122.6},{"date":"1397/02/12 23:30","price":9127.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398