کمترین: 
72.59
بیشترین: 
73.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.44
زمان: 
2/12 23:32
قیمت نفت برنت امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 73.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 00:00","price":73.37},{"date":"1397/02/12 00:32","price":73.27},{"date":"1397/02/12 01:00","price":73.31},{"date":"1397/02/12 01:32","price":73.27},{"date":"1397/02/12 02:00","price":73.31},{"date":"1397/02/12 03:00","price":73.38},{"date":"1397/02/12 05:08","price":73.28},{"date":"1397/02/12 05:32","price":73.22},{"date":"1397/02/12 06:00","price":73.24},{"date":"1397/02/12 06:32","price":73.13},{"date":"1397/02/12 07:00","price":73.14},{"date":"1397/02/12 07:32","price":73.2},{"date":"1397/02/12 08:00","price":73.22},{"date":"1397/02/12 08:32","price":73.31},{"date":"1397/02/12 09:00","price":73.2},{"date":"1397/02/12 09:32","price":73.19},{"date":"1397/02/12 10:00","price":73.17},{"date":"1397/02/12 10:32","price":73.22},{"date":"1397/02/12 11:00","price":73.19},{"date":"1397/02/12 11:32","price":73.34},{"date":"1397/02/12 12:00","price":73.52},{"date":"1397/02/12 12:32","price":73.48},{"date":"1397/02/12 13:00","price":73.51},{"date":"1397/02/12 13:32","price":73.4},{"date":"1397/02/12 14:00","price":73.29},{"date":"1397/02/12 14:32","price":73.13},{"date":"1397/02/12 15:00","price":72.95},{"date":"1397/02/12 15:32","price":72.94},{"date":"1397/02/12 16:00","price":73.05},{"date":"1397/02/12 16:32","price":72.98},{"date":"1397/02/12 17:00","price":72.97},{"date":"1397/02/12 17:32","price":72.91},{"date":"1397/02/12 18:00","price":72.59},{"date":"1397/02/12 18:32","price":72.9},{"date":"1397/02/12 19:00","price":72.93},{"date":"1397/02/12 19:32","price":72.66},{"date":"1397/02/12 20:00","price":72.81},{"date":"1397/02/12 20:32","price":72.66},{"date":"1397/02/12 21:00","price":73.04},{"date":"1397/02/12 21:32","price":73},{"date":"1397/02/12 22:00","price":73.02},{"date":"1397/02/12 22:32","price":73.09},{"date":"1397/02/12 23:00","price":73.41},{"date":"1397/02/12 23:32","price":73.44}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398