کمترین: 
67.14
بیشترین: 
67.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.99
زمان: 
2/12 23:32
قیمت نفت سبک امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 67.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 00:00","price":67.53},{"date":"1397/02/12 00:32","price":67.46},{"date":"1397/02/12 01:00","price":67.45},{"date":"1397/02/12 01:32","price":67.44},{"date":"1397/02/12 02:00","price":67.5},{"date":"1397/02/12 03:00","price":67.39},{"date":"1397/02/12 03:32","price":67.44},{"date":"1397/02/12 04:32","price":67.45},{"date":"1397/02/12 05:32","price":67.41},{"date":"1397/02/12 06:00","price":67.44},{"date":"1397/02/12 06:32","price":67.38},{"date":"1397/02/12 07:00","price":67.39},{"date":"1397/02/12 07:32","price":67.47},{"date":"1397/02/12 08:00","price":67.53},{"date":"1397/02/12 08:32","price":67.62},{"date":"1397/02/12 09:00","price":67.53},{"date":"1397/02/12 09:32","price":67.52},{"date":"1397/02/12 10:00","price":67.48},{"date":"1397/02/12 10:32","price":67.55},{"date":"1397/02/12 11:00","price":67.53},{"date":"1397/02/12 11:32","price":67.69},{"date":"1397/02/12 12:00","price":67.78},{"date":"1397/02/12 12:32","price":67.72},{"date":"1397/02/12 13:00","price":67.8},{"date":"1397/02/12 13:32","price":67.7},{"date":"1397/02/12 14:00","price":67.67},{"date":"1397/02/12 14:32","price":67.52},{"date":"1397/02/12 15:00","price":67.41},{"date":"1397/02/12 16:00","price":67.47},{"date":"1397/02/12 16:32","price":67.38},{"date":"1397/02/12 17:00","price":67.41},{"date":"1397/02/12 17:32","price":67.33},{"date":"1397/02/12 18:00","price":67.19},{"date":"1397/02/12 18:32","price":67.33},{"date":"1397/02/12 19:00","price":67.31},{"date":"1397/02/12 19:32","price":67.19},{"date":"1397/02/12 20:00","price":67.33},{"date":"1397/02/12 20:32","price":67.14},{"date":"1397/02/12 21:00","price":67.47},{"date":"1397/02/12 21:32","price":67.42},{"date":"1397/02/12 22:00","price":67.33},{"date":"1397/02/12 22:32","price":67.53},{"date":"1397/02/12 23:00","price":67.89},{"date":"1397/02/12 23:32","price":67.99}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398