کمترین: 
830300
بیشترین: 
850200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
839100
زمان: 
2/11 19:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 839100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 12:25","price":830300},{"date":"1397/02/11 12:40","price":839100},{"date":"1397/02/11 13:10","price":836900},{"date":"1397/02/11 13:20","price":839100},{"date":"1397/02/11 13:40","price":841300},{"date":"1397/02/11 14:05","price":843100},{"date":"1397/02/11 14:10","price":843500},{"date":"1397/02/11 14:30","price":844400},{"date":"1397/02/11 14:40","price":845300},{"date":"1397/02/11 14:50","price":845700},{"date":"1397/02/11 15:25","price":844900},{"date":"1397/02/11 16:05","price":845700},{"date":"1397/02/11 16:45","price":850200},{"date":"1397/02/11 17:30","price":847900},{"date":"1397/02/11 18:10","price":845700},{"date":"1397/02/11 18:25","price":843500},{"date":"1397/02/11 18:40","price":841300},{"date":"1397/02/11 19:10","price":839100}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398