کمترین: 
6885
بیشترین: 
7258
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7166
زمان: 
2/11 20:10
قیمت یورو امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 7166 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 12:20","price":6885},{"date":"1397/02/11 12:30","price":6939},{"date":"1397/02/11 12:40","price":7017},{"date":"1397/02/11 12:50","price":7016},{"date":"1397/02/11 13:00","price":7012},{"date":"1397/02/11 13:10","price":6961},{"date":"1397/02/11 13:30","price":6980},{"date":"1397/02/11 13:40","price":7181},{"date":"1397/02/11 13:50","price":7179},{"date":"1397/02/11 14:00","price":7181},{"date":"1397/02/11 14:10","price":7199},{"date":"1397/02/11 14:20","price":7196},{"date":"1397/02/11 14:30","price":7201},{"date":"1397/02/11 14:40","price":7213},{"date":"1397/02/11 14:50","price":7217},{"date":"1397/02/11 15:30","price":7211},{"date":"1397/02/11 15:40","price":7210},{"date":"1397/02/11 15:50","price":7211},{"date":"1397/02/11 16:00","price":7210},{"date":"1397/02/11 16:10","price":7216},{"date":"1397/02/11 16:20","price":7218},{"date":"1397/02/11 16:30","price":7216},{"date":"1397/02/11 16:50","price":7254},{"date":"1397/02/11 17:00","price":7258},{"date":"1397/02/11 17:10","price":7252},{"date":"1397/02/11 17:40","price":7233},{"date":"1397/02/11 17:50","price":7234},{"date":"1397/02/11 18:10","price":7219},{"date":"1397/02/11 18:20","price":7218},{"date":"1397/02/11 18:30","price":7201},{"date":"1397/02/11 18:40","price":7178},{"date":"1397/02/11 18:50","price":7180},{"date":"1397/02/11 19:00","price":7187},{"date":"1397/02/11 19:10","price":7159},{"date":"1397/02/11 19:20","price":7161},{"date":"1397/02/11 19:30","price":7165},{"date":"1397/02/11 19:40","price":7167},{"date":"1397/02/11 19:50","price":7170},{"date":"1397/02/11 20:00","price":7167},{"date":"1397/02/11 20:10","price":7166}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398