کمترین: 
93607.7
بیشترین: 
93616.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
93612.1
زمان: 
2/11 14:40
قیمت شاخص بورس امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 93612.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 11:40","price":93616.4},{"date":"1397/02/11 11:50","price":93607.7},{"date":"1397/02/11 12:00","price":93608.9},{"date":"1397/02/11 14:40","price":93612.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398