کمترین: 
1460
بیشترین: 
1526
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1508
زمان: 
2/11 20:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 1508 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 10:10","price":1461},{"date":"1397/02/11 10:40","price":1460},{"date":"1397/02/11 10:50","price":1461},{"date":"1397/02/11 11:10","price":1462},{"date":"1397/02/11 12:10","price":1469},{"date":"1397/02/11 12:20","price":1465},{"date":"1397/02/11 12:30","price":1485},{"date":"1397/02/11 12:40","price":1501},{"date":"1397/02/11 12:50","price":1502},{"date":"1397/02/11 13:00","price":1497},{"date":"1397/02/11 13:10","price":1485},{"date":"1397/02/11 13:20","price":1490},{"date":"1397/02/11 13:30","price":1488},{"date":"1397/02/11 13:40","price":1511},{"date":"1397/02/11 14:00","price":1510},{"date":"1397/02/11 14:10","price":1515},{"date":"1397/02/11 14:20","price":1514},{"date":"1397/02/11 14:30","price":1515},{"date":"1397/02/11 14:40","price":1517},{"date":"1397/02/11 14:50","price":1518},{"date":"1397/02/11 15:10","price":1519},{"date":"1397/02/11 15:30","price":1518},{"date":"1397/02/11 15:40","price":1517},{"date":"1397/02/11 15:50","price":1518},{"date":"1397/02/11 16:00","price":1517},{"date":"1397/02/11 16:10","price":1519},{"date":"1397/02/11 16:30","price":1517},{"date":"1397/02/11 16:40","price":1516},{"date":"1397/02/11 16:50","price":1524},{"date":"1397/02/11 17:00","price":1526},{"date":"1397/02/11 17:10","price":1524},{"date":"1397/02/11 17:40","price":1520},{"date":"1397/02/11 17:50","price":1521},{"date":"1397/02/11 18:10","price":1517},{"date":"1397/02/11 18:30","price":1512},{"date":"1397/02/11 18:40","price":1509},{"date":"1397/02/11 18:50","price":1508},{"date":"1397/02/11 19:00","price":1511},{"date":"1397/02/11 19:10","price":1506},{"date":"1397/02/11 19:20","price":1508},{"date":"1397/02/11 19:30","price":1509},{"date":"1397/02/11 19:40","price":1510},{"date":"1397/02/11 20:00","price":1509},{"date":"1397/02/11 20:10","price":1508}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398