کمترین: 
4312
بیشترین: 
4531
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4480
زمان: 
2/11 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 4480 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 10:10","price":4316},{"date":"1397/02/11 10:20","price":4313},{"date":"1397/02/11 10:30","price":4315},{"date":"1397/02/11 10:40","price":4314},{"date":"1397/02/11 10:50","price":4312},{"date":"1397/02/11 11:00","price":4313},{"date":"1397/02/11 11:10","price":4314},{"date":"1397/02/11 11:30","price":4315},{"date":"1397/02/11 11:40","price":4313},{"date":"1397/02/11 12:00","price":4316},{"date":"1397/02/11 12:10","price":4338},{"date":"1397/02/11 12:20","price":4325},{"date":"1397/02/11 12:30","price":4384},{"date":"1397/02/11 12:40","price":4429},{"date":"1397/02/11 13:10","price":4407},{"date":"1397/02/11 13:20","price":4420},{"date":"1397/02/11 13:40","price":4486},{"date":"1397/02/11 13:50","price":4484},{"date":"1397/02/11 14:00","price":4482},{"date":"1397/02/11 14:10","price":4494},{"date":"1397/02/11 14:20","price":4493},{"date":"1397/02/11 14:30","price":4498},{"date":"1397/02/11 14:40","price":4503},{"date":"1397/02/11 14:50","price":4506},{"date":"1397/02/11 15:00","price":4505},{"date":"1397/02/11 15:10","price":4506},{"date":"1397/02/11 15:20","price":4507},{"date":"1397/02/11 15:30","price":4501},{"date":"1397/02/11 16:00","price":4500},{"date":"1397/02/11 16:10","price":4504},{"date":"1397/02/11 16:20","price":4505},{"date":"1397/02/11 16:50","price":4530},{"date":"1397/02/11 17:00","price":4531},{"date":"1397/02/11 17:10","price":4526},{"date":"1397/02/11 17:20","price":4529},{"date":"1397/02/11 17:30","price":4527},{"date":"1397/02/11 17:40","price":4515},{"date":"1397/02/11 17:50","price":4519},{"date":"1397/02/11 18:10","price":4511},{"date":"1397/02/11 18:20","price":4509},{"date":"1397/02/11 18:30","price":4497},{"date":"1397/02/11 18:40","price":4485},{"date":"1397/02/11 18:50","price":4484},{"date":"1397/02/11 19:00","price":4491},{"date":"1397/02/11 19:10","price":4476},{"date":"1397/02/11 19:20","price":4478},{"date":"1397/02/11 19:30","price":4482},{"date":"1397/02/11 20:00","price":4480}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398