کمترین: 
713
بیشترین: 
749
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
738
زمان: 
2/11 19:40
قیمت کرون نروژ امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 738 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 10:10","price":714},{"date":"1397/02/11 10:40","price":713},{"date":"1397/02/11 11:00","price":714},{"date":"1397/02/11 11:10","price":713},{"date":"1397/02/11 12:10","price":717},{"date":"1397/02/11 12:20","price":715},{"date":"1397/02/11 12:30","price":725},{"date":"1397/02/11 12:40","price":733},{"date":"1397/02/11 12:50","price":732},{"date":"1397/02/11 13:10","price":728},{"date":"1397/02/11 13:20","price":730},{"date":"1397/02/11 13:30","price":731},{"date":"1397/02/11 13:40","price":742},{"date":"1397/02/11 14:10","price":743},{"date":"1397/02/11 14:30","price":744},{"date":"1397/02/11 14:40","price":745},{"date":"1397/02/11 15:30","price":744},{"date":"1397/02/11 16:40","price":745},{"date":"1397/02/11 16:50","price":748},{"date":"1397/02/11 17:00","price":749},{"date":"1397/02/11 17:10","price":748},{"date":"1397/02/11 17:40","price":746},{"date":"1397/02/11 18:10","price":744},{"date":"1397/02/11 18:20","price":743},{"date":"1397/02/11 18:30","price":741},{"date":"1397/02/11 18:40","price":739},{"date":"1397/02/11 18:50","price":741},{"date":"1397/02/11 19:10","price":737},{"date":"1397/02/11 19:20","price":738},{"date":"1397/02/11 19:30","price":739},{"date":"1397/02/11 19:40","price":738}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398