کمترین: 
927
بیشترین: 
974
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
961
زمان: 
2/11 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 961 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 10:10","price":928},{"date":"1397/02/11 11:00","price":927},{"date":"1397/02/11 12:10","price":932},{"date":"1397/02/11 12:20","price":929},{"date":"1397/02/11 12:30","price":942},{"date":"1397/02/11 12:40","price":952},{"date":"1397/02/11 12:50","price":953},{"date":"1397/02/11 13:00","price":952},{"date":"1397/02/11 13:10","price":947},{"date":"1397/02/11 13:20","price":950},{"date":"1397/02/11 13:40","price":964},{"date":"1397/02/11 13:50","price":963},{"date":"1397/02/11 14:10","price":966},{"date":"1397/02/11 14:20","price":965},{"date":"1397/02/11 14:30","price":967},{"date":"1397/02/11 14:40","price":968},{"date":"1397/02/11 14:50","price":969},{"date":"1397/02/11 15:30","price":968},{"date":"1397/02/11 15:40","price":967},{"date":"1397/02/11 15:50","price":968},{"date":"1397/02/11 16:10","price":969},{"date":"1397/02/11 16:50","price":974},{"date":"1397/02/11 17:10","price":973},{"date":"1397/02/11 17:30","price":972},{"date":"1397/02/11 17:40","price":970},{"date":"1397/02/11 17:50","price":971},{"date":"1397/02/11 18:10","price":969},{"date":"1397/02/11 18:30","price":966},{"date":"1397/02/11 18:40","price":964},{"date":"1397/02/11 18:50","price":963},{"date":"1397/02/11 19:00","price":964},{"date":"1397/02/11 19:10","price":960},{"date":"1397/02/11 19:30","price":962},{"date":"1397/02/11 20:00","price":961}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398