کمترین: 
1526
بیشترین: 
1604
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1581
زمان: 
2/11 20:10
قیمت ریال عربستان امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 1581 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 10:10","price":1528},{"date":"1397/02/11 11:10","price":1527},{"date":"1397/02/11 11:20","price":1528},{"date":"1397/02/11 11:30","price":1527},{"date":"1397/02/11 11:40","price":1526},{"date":"1397/02/11 11:50","price":1527},{"date":"1397/02/11 12:10","price":1534},{"date":"1397/02/11 12:20","price":1530},{"date":"1397/02/11 12:30","price":1550},{"date":"1397/02/11 12:40","price":1567},{"date":"1397/02/11 12:50","price":1568},{"date":"1397/02/11 13:00","price":1567},{"date":"1397/02/11 13:10","price":1559},{"date":"1397/02/11 13:20","price":1564},{"date":"1397/02/11 13:30","price":1563},{"date":"1397/02/11 13:40","price":1588},{"date":"1397/02/11 13:50","price":1587},{"date":"1397/02/11 14:00","price":1586},{"date":"1397/02/11 14:10","price":1592},{"date":"1397/02/11 14:20","price":1590},{"date":"1397/02/11 14:30","price":1592},{"date":"1397/02/11 14:40","price":1595},{"date":"1397/02/11 14:50","price":1596},{"date":"1397/02/11 15:00","price":1595},{"date":"1397/02/11 15:10","price":1596},{"date":"1397/02/11 15:30","price":1594},{"date":"1397/02/11 16:00","price":1593},{"date":"1397/02/11 16:10","price":1596},{"date":"1397/02/11 16:20","price":1595},{"date":"1397/02/11 16:50","price":1604},{"date":"1397/02/11 17:10","price":1603},{"date":"1397/02/11 17:30","price":1602},{"date":"1397/02/11 17:40","price":1599},{"date":"1397/02/11 17:50","price":1600},{"date":"1397/02/11 18:10","price":1596},{"date":"1397/02/11 18:20","price":1593},{"date":"1397/02/11 18:30","price":1590},{"date":"1397/02/11 18:40","price":1586},{"date":"1397/02/11 19:10","price":1579},{"date":"1397/02/11 19:20","price":1581},{"date":"1397/02/11 19:30","price":1582},{"date":"1397/02/11 19:50","price":1583},{"date":"1397/02/11 20:00","price":1587},{"date":"1397/02/11 20:10","price":1581}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398