کمترین: 
5773
بیشترین: 
6074
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5998
زمان: 
2/11 20:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 5998 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 10:10","price":5773},{"date":"1397/02/11 10:20","price":5774},{"date":"1397/02/11 10:30","price":5776},{"date":"1397/02/11 10:40","price":5774},{"date":"1397/02/11 11:10","price":5776},{"date":"1397/02/11 11:20","price":5777},{"date":"1397/02/11 11:30","price":5776},{"date":"1397/02/11 11:40","price":5775},{"date":"1397/02/11 12:00","price":5777},{"date":"1397/02/11 12:10","price":5806},{"date":"1397/02/11 12:20","price":5790},{"date":"1397/02/11 12:30","price":5869},{"date":"1397/02/11 12:40","price":5928},{"date":"1397/02/11 12:50","price":5930},{"date":"1397/02/11 13:10","price":5899},{"date":"1397/02/11 13:30","price":5915},{"date":"1397/02/11 13:40","price":6005},{"date":"1397/02/11 13:50","price":6006},{"date":"1397/02/11 14:10","price":6022},{"date":"1397/02/11 14:30","price":6026},{"date":"1397/02/11 14:40","price":6034},{"date":"1397/02/11 14:50","price":6039},{"date":"1397/02/11 15:20","price":6041},{"date":"1397/02/11 15:30","price":6035},{"date":"1397/02/11 15:40","price":6032},{"date":"1397/02/11 15:50","price":6034},{"date":"1397/02/11 16:00","price":6032},{"date":"1397/02/11 16:10","price":6037},{"date":"1397/02/11 16:20","price":6040},{"date":"1397/02/11 16:40","price":6039},{"date":"1397/02/11 16:50","price":6072},{"date":"1397/02/11 17:00","price":6074},{"date":"1397/02/11 17:10","price":6065},{"date":"1397/02/11 17:20","price":6067},{"date":"1397/02/11 17:40","price":6053},{"date":"1397/02/11 18:10","price":6039},{"date":"1397/02/11 18:20","price":6040},{"date":"1397/02/11 18:30","price":6024},{"date":"1397/02/11 18:40","price":6006},{"date":"1397/02/11 18:50","price":6008},{"date":"1397/02/11 19:00","price":6012},{"date":"1397/02/11 19:10","price":5992},{"date":"1397/02/11 19:30","price":5998},{"date":"1397/02/11 19:40","price":6002},{"date":"1397/02/11 19:50","price":6004},{"date":"1397/02/11 20:00","price":6000},{"date":"1397/02/11 20:10","price":5998}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398