کمترین: 
4026
بیشترین: 
4233
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4182
زمان: 
2/11 20:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 4182 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 10:10","price":4030},{"date":"1397/02/11 10:20","price":4031},{"date":"1397/02/11 10:30","price":4032},{"date":"1397/02/11 10:40","price":4029},{"date":"1397/02/11 10:50","price":4028},{"date":"1397/02/11 11:00","price":4027},{"date":"1397/02/11 11:10","price":4029},{"date":"1397/02/11 11:20","price":4028},{"date":"1397/02/11 11:50","price":4026},{"date":"1397/02/11 12:00","price":4028},{"date":"1397/02/11 12:10","price":4048},{"date":"1397/02/11 12:20","price":4036},{"date":"1397/02/11 12:30","price":4090},{"date":"1397/02/11 12:40","price":4134},{"date":"1397/02/11 13:00","price":4135},{"date":"1397/02/11 13:10","price":4115},{"date":"1397/02/11 13:30","price":4123},{"date":"1397/02/11 13:40","price":4187},{"date":"1397/02/11 13:50","price":4188},{"date":"1397/02/11 14:10","price":4197},{"date":"1397/02/11 14:20","price":4196},{"date":"1397/02/11 14:30","price":4200},{"date":"1397/02/11 14:40","price":4207},{"date":"1397/02/11 15:30","price":4204},{"date":"1397/02/11 15:40","price":4203},{"date":"1397/02/11 15:50","price":4204},{"date":"1397/02/11 16:00","price":4203},{"date":"1397/02/11 16:10","price":4208},{"date":"1397/02/11 16:50","price":4231},{"date":"1397/02/11 17:00","price":4233},{"date":"1397/02/11 17:10","price":4229},{"date":"1397/02/11 17:20","price":4230},{"date":"1397/02/11 17:40","price":4219},{"date":"1397/02/11 17:50","price":4222},{"date":"1397/02/11 18:10","price":4211},{"date":"1397/02/11 18:30","price":4199},{"date":"1397/02/11 18:40","price":4185},{"date":"1397/02/11 18:50","price":4187},{"date":"1397/02/11 19:00","price":4191},{"date":"1397/02/11 19:10","price":4177},{"date":"1397/02/11 19:30","price":4181},{"date":"1397/02/11 19:40","price":4183},{"date":"1397/02/11 19:50","price":4186},{"date":"1397/02/11 20:00","price":4183},{"date":"1397/02/11 20:10","price":4182}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398