کمترین: 
4312
بیشترین: 
4531
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4469
زمان: 
2/11 20:10
قیمت دلار استرالیا امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 4469 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 10:10","price":4319},{"date":"1397/02/11 10:20","price":4317},{"date":"1397/02/11 10:30","price":4318},{"date":"1397/02/11 10:40","price":4317},{"date":"1397/02/11 10:50","price":4316},{"date":"1397/02/11 11:00","price":4315},{"date":"1397/02/11 11:20","price":4313},{"date":"1397/02/11 11:30","price":4312},{"date":"1397/02/11 11:40","price":4313},{"date":"1397/02/11 11:50","price":4312},{"date":"1397/02/11 12:00","price":4313},{"date":"1397/02/11 12:10","price":4333},{"date":"1397/02/11 12:20","price":4320},{"date":"1397/02/11 12:30","price":4379},{"date":"1397/02/11 12:40","price":4425},{"date":"1397/02/11 12:50","price":4427},{"date":"1397/02/11 13:00","price":4428},{"date":"1397/02/11 13:10","price":4406},{"date":"1397/02/11 13:30","price":4417},{"date":"1397/02/11 13:40","price":4481},{"date":"1397/02/11 14:10","price":4493},{"date":"1397/02/11 14:30","price":4498},{"date":"1397/02/11 14:40","price":4503},{"date":"1397/02/11 14:50","price":4506},{"date":"1397/02/11 15:00","price":4504},{"date":"1397/02/11 15:20","price":4505},{"date":"1397/02/11 15:30","price":4501},{"date":"1397/02/11 16:10","price":4506},{"date":"1397/02/11 16:40","price":4505},{"date":"1397/02/11 16:50","price":4528},{"date":"1397/02/11 17:00","price":4531},{"date":"1397/02/11 17:10","price":4528},{"date":"1397/02/11 17:20","price":4527},{"date":"1397/02/11 17:30","price":4528},{"date":"1397/02/11 17:40","price":4515},{"date":"1397/02/11 17:50","price":4518},{"date":"1397/02/11 18:10","price":4506},{"date":"1397/02/11 18:30","price":4494},{"date":"1397/02/11 18:40","price":4476},{"date":"1397/02/11 18:50","price":4478},{"date":"1397/02/11 19:00","price":4480},{"date":"1397/02/11 19:10","price":4466},{"date":"1397/02/11 19:30","price":4469},{"date":"1397/02/11 19:40","price":4471},{"date":"1397/02/11 19:50","price":4473},{"date":"1397/02/11 20:00","price":4471},{"date":"1397/02/11 20:10","price":4469}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398