کمترین: 
4463
بیشترین: 
4695
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4635
زمان: 
2/11 20:10
قیمت دلار کانادا امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 4635 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 10:10","price":4469},{"date":"1397/02/11 10:20","price":4465},{"date":"1397/02/11 10:30","price":4467},{"date":"1397/02/11 10:40","price":4465},{"date":"1397/02/11 10:50","price":4464},{"date":"1397/02/11 11:00","price":4463},{"date":"1397/02/11 11:10","price":4468},{"date":"1397/02/11 11:20","price":4465},{"date":"1397/02/11 11:30","price":4464},{"date":"1397/02/11 12:00","price":4465},{"date":"1397/02/11 12:10","price":4487},{"date":"1397/02/11 12:20","price":4474},{"date":"1397/02/11 12:30","price":4535},{"date":"1397/02/11 12:40","price":4580},{"date":"1397/02/11 12:50","price":4582},{"date":"1397/02/11 13:00","price":4583},{"date":"1397/02/11 13:10","price":4559},{"date":"1397/02/11 13:30","price":4571},{"date":"1397/02/11 13:40","price":4640},{"date":"1397/02/11 13:50","price":4639},{"date":"1397/02/11 14:00","price":4637},{"date":"1397/02/11 14:10","price":4648},{"date":"1397/02/11 14:20","price":4651},{"date":"1397/02/11 14:30","price":4657},{"date":"1397/02/11 14:40","price":4661},{"date":"1397/02/11 14:50","price":4664},{"date":"1397/02/11 15:00","price":4662},{"date":"1397/02/11 15:30","price":4658},{"date":"1397/02/11 15:50","price":4660},{"date":"1397/02/11 16:00","price":4658},{"date":"1397/02/11 16:10","price":4663},{"date":"1397/02/11 16:20","price":4664},{"date":"1397/02/11 16:50","price":4687},{"date":"1397/02/11 17:00","price":4691},{"date":"1397/02/11 17:10","price":4690},{"date":"1397/02/11 17:20","price":4693},{"date":"1397/02/11 17:30","price":4695},{"date":"1397/02/11 17:40","price":4683},{"date":"1397/02/11 18:10","price":4675},{"date":"1397/02/11 18:20","price":4677},{"date":"1397/02/11 18:30","price":4659},{"date":"1397/02/11 18:40","price":4640},{"date":"1397/02/11 18:50","price":4637},{"date":"1397/02/11 19:00","price":4640},{"date":"1397/02/11 19:10","price":4626},{"date":"1397/02/11 19:20","price":4628},{"date":"1397/02/11 19:30","price":4632},{"date":"1397/02/11 19:40","price":4633},{"date":"1397/02/11 20:00","price":4634},{"date":"1397/02/11 20:10","price":4635}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398