کمترین: 
1407
بیشترین: 
1476
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1457
زمان: 
2/11 20:10
قیمت لیر ترکیه امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 1457 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 10:10","price":1411},{"date":"1397/02/11 10:20","price":1410},{"date":"1397/02/11 10:40","price":1409},{"date":"1397/02/11 11:10","price":1408},{"date":"1397/02/11 11:30","price":1407},{"date":"1397/02/11 12:10","price":1415},{"date":"1397/02/11 12:20","price":1411},{"date":"1397/02/11 12:30","price":1430},{"date":"1397/02/11 12:40","price":1443},{"date":"1397/02/11 13:00","price":1438},{"date":"1397/02/11 13:10","price":1435},{"date":"1397/02/11 13:40","price":1458},{"date":"1397/02/11 13:50","price":1457},{"date":"1397/02/11 14:10","price":1461},{"date":"1397/02/11 14:30","price":1464},{"date":"1397/02/11 14:40","price":1466},{"date":"1397/02/11 15:00","price":1464},{"date":"1397/02/11 15:10","price":1465},{"date":"1397/02/11 15:20","price":1464},{"date":"1397/02/11 15:30","price":1463},{"date":"1397/02/11 15:40","price":1464},{"date":"1397/02/11 15:50","price":1463},{"date":"1397/02/11 16:10","price":1467},{"date":"1397/02/11 16:20","price":1468},{"date":"1397/02/11 16:30","price":1466},{"date":"1397/02/11 16:40","price":1467},{"date":"1397/02/11 16:50","price":1473},{"date":"1397/02/11 17:00","price":1476},{"date":"1397/02/11 17:20","price":1475},{"date":"1397/02/11 17:30","price":1474},{"date":"1397/02/11 17:40","price":1471},{"date":"1397/02/11 17:50","price":1472},{"date":"1397/02/11 18:10","price":1469},{"date":"1397/02/11 18:20","price":1468},{"date":"1397/02/11 18:30","price":1465},{"date":"1397/02/11 18:40","price":1461},{"date":"1397/02/11 18:50","price":1462},{"date":"1397/02/11 19:00","price":1464},{"date":"1397/02/11 19:10","price":1456},{"date":"1397/02/11 19:20","price":1457},{"date":"1397/02/11 19:30","price":1459},{"date":"1397/02/11 19:40","price":1458},{"date":"1397/02/11 19:50","price":1456},{"date":"1397/02/11 20:00","price":1458},{"date":"1397/02/11 20:10","price":1457}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398