کمترین: 
1518
بیشترین: 
1643
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1625
زمان: 
2/11 20:10
قیمت درهم امارات امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 1625 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 10:10","price":1519},{"date":"1397/02/11 10:40","price":1518},{"date":"1397/02/11 11:00","price":1519},{"date":"1397/02/11 11:10","price":1520},{"date":"1397/02/11 12:10","price":1528},{"date":"1397/02/11 12:20","price":1524},{"date":"1397/02/11 12:30","price":1545},{"date":"1397/02/11 12:40","price":1561},{"date":"1397/02/11 12:50","price":1563},{"date":"1397/02/11 13:10","price":1556},{"date":"1397/02/11 13:30","price":1560},{"date":"1397/02/11 13:40","price":1585},{"date":"1397/02/11 14:00","price":1584},{"date":"1397/02/11 14:10","price":1589},{"date":"1397/02/11 14:20","price":1587},{"date":"1397/02/11 14:30","price":1589},{"date":"1397/02/11 14:40","price":1592},{"date":"1397/02/11 14:50","price":1593},{"date":"1397/02/11 15:00","price":1592},{"date":"1397/02/11 15:10","price":1593},{"date":"1397/02/11 15:30","price":1592},{"date":"1397/02/11 15:40","price":1591},{"date":"1397/02/11 15:50","price":1632},{"date":"1397/02/11 16:10","price":1633},{"date":"1397/02/11 16:20","price":1634},{"date":"1397/02/11 16:50","price":1643},{"date":"1397/02/11 17:10","price":1641},{"date":"1397/02/11 17:40","price":1637},{"date":"1397/02/11 17:50","price":1638},{"date":"1397/02/11 18:10","price":1635},{"date":"1397/02/11 18:30","price":1631},{"date":"1397/02/11 18:40","price":1627},{"date":"1397/02/11 19:00","price":1630},{"date":"1397/02/11 19:10","price":1625},{"date":"1397/02/11 19:20","price":1626},{"date":"1397/02/11 19:30","price":1628},{"date":"1397/02/11 19:40","price":1627},{"date":"1397/02/11 20:00","price":1626},{"date":"1397/02/11 20:10","price":1625}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398