کمترین: 
5779.8
بیشترین: 
5779.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5779.8
زمان: 
2/11 09:20
قیمت پوند امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 5779.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 09:20","price":5779.8}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398