کمترین: 
2.763
بیشترین: 
2.814
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.8
زمان: 
2/11 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 2.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 00:00","price":2.765},{"date":"1397/02/11 00:32","price":2.764},{"date":"1397/02/11 01:00","price":2.763},{"date":"1397/02/11 02:00","price":2.764},{"date":"1397/02/11 03:00","price":2.765},{"date":"1397/02/11 03:32","price":2.766},{"date":"1397/02/11 04:08","price":2.768},{"date":"1397/02/11 05:00","price":2.771},{"date":"1397/02/11 06:00","price":2.768},{"date":"1397/02/11 06:32","price":2.769},{"date":"1397/02/11 07:00","price":2.772},{"date":"1397/02/11 07:32","price":2.769},{"date":"1397/02/11 08:00","price":2.772},{"date":"1397/02/11 08:32","price":2.773},{"date":"1397/02/11 09:00","price":2.776},{"date":"1397/02/11 09:32","price":2.777},{"date":"1397/02/11 10:32","price":2.779},{"date":"1397/02/11 11:00","price":2.776},{"date":"1397/02/11 12:00","price":2.779},{"date":"1397/02/11 13:00","price":2.777},{"date":"1397/02/11 13:32","price":2.768},{"date":"1397/02/11 14:08","price":2.766},{"date":"1397/02/11 14:32","price":2.774},{"date":"1397/02/11 15:00","price":2.784},{"date":"1397/02/11 15:32","price":2.796},{"date":"1397/02/11 16:00","price":2.8},{"date":"1397/02/11 17:00","price":2.793},{"date":"1397/02/11 17:32","price":2.785},{"date":"1397/02/11 18:00","price":2.813},{"date":"1397/02/11 19:00","price":2.808},{"date":"1397/02/11 19:32","price":2.809},{"date":"1397/02/11 20:00","price":2.814},{"date":"1397/02/11 20:32","price":2.808},{"date":"1397/02/11 21:32","price":2.804},{"date":"1397/02/11 22:32","price":2.787},{"date":"1397/02/11 23:00","price":2.792},{"date":"1397/02/11 23:32","price":2.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398