کمترین: 
639.75
بیشترین: 
680
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
657.49
زمان: 
2/11 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 657.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 00:00","price":678},{"date":"1397/02/11 00:30","price":680},{"date":"1397/02/11 01:00","price":678.17},{"date":"1397/02/11 01:30","price":676},{"date":"1397/02/11 02:00","price":672},{"date":"1397/02/11 02:30","price":673},{"date":"1397/02/11 03:00","price":672.02},{"date":"1397/02/11 03:30","price":668.23},{"date":"1397/02/11 06:00","price":639.75},{"date":"1397/02/11 06:30","price":648.5},{"date":"1397/02/11 07:00","price":647},{"date":"1397/02/11 07:30","price":654.83},{"date":"1397/02/11 08:00","price":655},{"date":"1397/02/11 08:30","price":646.27},{"date":"1397/02/11 09:00","price":655.19},{"date":"1397/02/11 09:30","price":660.13},{"date":"1397/02/11 10:00","price":658.3},{"date":"1397/02/11 10:30","price":653.67},{"date":"1397/02/11 11:00","price":658.5},{"date":"1397/02/11 11:30","price":660.94},{"date":"1397/02/11 12:00","price":667.63},{"date":"1397/02/11 12:30","price":666.39},{"date":"1397/02/11 13:00","price":671.5},{"date":"1397/02/11 13:30","price":673},{"date":"1397/02/11 15:00","price":668.12},{"date":"1397/02/11 15:30","price":664.35},{"date":"1397/02/11 16:00","price":665.24},{"date":"1397/02/11 16:30","price":662.27},{"date":"1397/02/11 17:00","price":656.02},{"date":"1397/02/11 17:30","price":655.32},{"date":"1397/02/11 18:00","price":652.5},{"date":"1397/02/11 18:30","price":652},{"date":"1397/02/11 19:00","price":651},{"date":"1397/02/11 19:30","price":649.59},{"date":"1397/02/11 20:00","price":650.68},{"date":"1397/02/11 21:00","price":655.72},{"date":"1397/02/11 21:30","price":659.77},{"date":"1397/02/11 22:00","price":657.83},{"date":"1397/02/11 22:30","price":661.97},{"date":"1397/02/11 23:30","price":657.49}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398