کمترین: 
2.0745
بیشترین: 
2.1317
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0895
زمان: 
2/11 23:32
قیمت بنزین امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 2.0895 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 00:00","price":2.1291},{"date":"1397/02/11 00:32","price":2.1265},{"date":"1397/02/11 01:00","price":2.125},{"date":"1397/02/11 01:32","price":2.1275},{"date":"1397/02/11 02:00","price":2.1285},{"date":"1397/02/11 03:00","price":2.13},{"date":"1397/02/11 03:32","price":2.1285},{"date":"1397/02/11 04:08","price":2.1265},{"date":"1397/02/11 04:32","price":2.1285},{"date":"1397/02/11 05:00","price":2.1275},{"date":"1397/02/11 05:32","price":2.1305},{"date":"1397/02/11 06:32","price":2.1285},{"date":"1397/02/11 07:00","price":2.13},{"date":"1397/02/11 07:32","price":2.1305},{"date":"1397/02/11 08:32","price":2.131},{"date":"1397/02/11 09:00","price":2.13},{"date":"1397/02/11 09:32","price":2.1317},{"date":"1397/02/11 10:00","price":2.1315},{"date":"1397/02/11 10:32","price":2.1285},{"date":"1397/02/11 11:00","price":2.1275},{"date":"1397/02/11 11:32","price":2.1265},{"date":"1397/02/11 12:00","price":2.125},{"date":"1397/02/11 12:32","price":2.124},{"date":"1397/02/11 13:00","price":2.1175},{"date":"1397/02/11 14:08","price":2.1105},{"date":"1397/02/11 14:32","price":2.1124},{"date":"1397/02/11 15:00","price":2.1134},{"date":"1397/02/11 15:32","price":2.108},{"date":"1397/02/11 16:00","price":2.1096},{"date":"1397/02/11 16:32","price":2.1075},{"date":"1397/02/11 17:00","price":2.1073},{"date":"1397/02/11 17:32","price":2.104},{"date":"1397/02/11 18:00","price":2.11},{"date":"1397/02/11 18:32","price":2.1},{"date":"1397/02/11 19:00","price":2.098},{"date":"1397/02/11 19:32","price":2.096},{"date":"1397/02/11 20:00","price":2.094},{"date":"1397/02/11 20:32","price":2.0992},{"date":"1397/02/11 21:00","price":2.097},{"date":"1397/02/11 21:32","price":2.0947},{"date":"1397/02/11 22:00","price":2.0875},{"date":"1397/02/11 22:32","price":2.0745},{"date":"1397/02/11 23:00","price":2.0854},{"date":"1397/02/11 23:32","price":2.0895}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398