کمترین: 
642.38
بیشترین: 
659.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
644.88
زمان: 
2/11 23:00
قیمت گازوئیل امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 644.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 00:00","price":658},{"date":"1397/02/11 00:32","price":657.88},{"date":"1397/02/11 01:00","price":657.38},{"date":"1397/02/11 01:32","price":657.63},{"date":"1397/02/11 02:00","price":658.25},{"date":"1397/02/11 05:00","price":657.88},{"date":"1397/02/11 05:32","price":658.63},{"date":"1397/02/11 06:00","price":659},{"date":"1397/02/11 06:32","price":658.13},{"date":"1397/02/11 07:00","price":658.63},{"date":"1397/02/11 07:32","price":659.13},{"date":"1397/02/11 08:00","price":659.38},{"date":"1397/02/11 08:32","price":659.75},{"date":"1397/02/11 09:00","price":659.5},{"date":"1397/02/11 09:32","price":659.38},{"date":"1397/02/11 10:00","price":659.13},{"date":"1397/02/11 10:32","price":658.38},{"date":"1397/02/11 11:00","price":658.13},{"date":"1397/02/11 12:00","price":657.25},{"date":"1397/02/11 12:32","price":656.63},{"date":"1397/02/11 13:00","price":654.63},{"date":"1397/02/11 13:32","price":653.88},{"date":"1397/02/11 14:08","price":652.38},{"date":"1397/02/11 14:32","price":653.13},{"date":"1397/02/11 15:00","price":653.63},{"date":"1397/02/11 15:32","price":652.38},{"date":"1397/02/11 16:00","price":652.63},{"date":"1397/02/11 16:32","price":652.25},{"date":"1397/02/11 17:00","price":652},{"date":"1397/02/11 17:32","price":650.88},{"date":"1397/02/11 18:00","price":651.63},{"date":"1397/02/11 18:32","price":649.38},{"date":"1397/02/11 19:00","price":647.88},{"date":"1397/02/11 19:32","price":647.63},{"date":"1397/02/11 20:00","price":648},{"date":"1397/02/11 20:32","price":648.88},{"date":"1397/02/11 21:00","price":647.88},{"date":"1397/02/11 21:32","price":647.5},{"date":"1397/02/11 22:00","price":644.88},{"date":"1397/02/11 22:32","price":642.38},{"date":"1397/02/11 23:00","price":644.88}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398